ISIS Islamic State – AL Qaeda and Islam in Latin America

ISIS Islamic State – AL Qaeda and Islam in Latin America

gdfa12

New Links:

1) https://isisandislaminlatinamerica.wordpress.com/

2) https://isisandislamlatinamerica.blogspot.com

3) https://islamandisisinlatinamerica.blogspot.com

4) https://mrkowalzki21.wordpress.com/2016/07/22/the-isis-islamic-state-invasion-and-islam-of-latin-america-through-central-america-like-mayan-southern-mexico-and-guatemala/

 

45dfgamap_of_central_america1vbd

1a23a5a67a232434312423423432a454a5455545533bribrichorotegadfssemberaflag_of_kuna_yala-svgfssgdg1

Advertisements

Author: Koan

Visit ISIS Islamic State (ISIL/IS) Daesh (Daech), Al Qaeda (Al Qaida), Hezbollah (Hizbullah), Islam and Muslims in Search; Mexico, Caribbean, Brazil, Latin America, Philippines (Southeast Asia - Pacific) and Europe in 2020 to 2100 ISIS Islamic State (ISIL/IS) Daesh and Al Qaeda Terrorist / Terror Propaganda, Media, Radio, and News and the Online / Internet / Cyberspace Cyber Caliphate are now in Mexico, Latin America, Philippines and Europe Look https://isisandislaminlatinamericablog.wordpress.com/ ISIS (ISIL/IS) or Islamic State or Daesh, Al Qaeda, Hezbollah, Islam and Muslims are now in the Indigenous Peoples of Latin America like Southern Mexico, Guatemala, Central America Northern Triangle, Panama Canal, Colombia, Andes, Amazon, Guyanas, Triple Border Region and Patagonia. Southern Mexico is now the land of the Mayan Muslims. Islam is now the religion and will become an official religion in Chiapas, Mexico. Muslim groups and peoples from all over the world will come to Chiapas and intermarry with the local Maya tribes. The vengeance of the Maya with the help of Islam and groups like ISIS will wreck havoc on Mexico, Central America and the United States of America. Jews will never be safe in America anymore. Also the Indigenous Native Americans with United States, Canada, Caribbean, Greenland and the other native tribes of Latin America will embrace Islam too. But also the Indigenous Peoples in Europe like the Sami (Laplander) People in the Lapland Scandinavia and the Indigenous Roma / Romani (Gypsy) People of the Balkans. The Cornish and Manx in Britain (United Kingdom or UK). The Basque of Spain and France. The Normans of Britain (United Kingdom or UK) and France. The Bretons of France. The Bavarians of Bavaria, Germany . The Sicilians in Italy. The Romansh in Switzerland. The Ainu and Ryukyu (Okinawan) in Japan. The Papuans of Papua New Guinea. The Mansi and Yakut in Russia. The Aborigines in Australia. The Maoris and Polynesians in New Zealand and the Pacific Islands in the year 2020 to 2070 (1500 in the Muslim Calendar). Also the Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans and Palawan Tribes in the Philippines (Southeast Asia - Pacific). The Gurkhas of Nepal and Himalayas. The Tibetans of Tibetan Plateau. The Zulu, Congolese and others in Africa. The Mongols of Mongolia and the Eurasia steppes. The Tamils of Sri Lanka. Manchus of Manchuria in China. The Aboriginals of Taiwan. And the Guanches of the Canary Islands. Jews like Columbus are “SONS OF MONKEYS AND PIGS” according to Quran Muslims hate that stupid Holiday because Spaniards expelled the Muslims from Spain and use the wealth of Al Andalus Islamic Caliphate State to KILL the Natives of Latin America and the Western Hemisphere. Spaniards deserved to DIE in the Terrorist Attack in Spain. HAHAHAHA!!!! Allahu Akbar Andalucia will declare an independence once again from Spain from the voices of the Muslims along with Catalonia, Basque and the Guanche Berbers of Canary Islands Natives and Muslims are joining forces to curse Spain ***** ISIS (ISIL/IS) or Islamic State or Daesh, Al Qaeda and Islam is now in (Central America and South America) Latin America or Western Hemisphere and Caribbean like Mexico. Southern Mexico is now the land of the Mayan Muslims. Islam is now the religion and will become an official religion in Chiapas, Mexico. Muslim groups and peoples from all over the world will come to Chiapas and intermarry with the local Maya tribes. The vengeance of the Maya with the help of Islam and groups like ISIS will wreck havoc on Mexico, Central America and the United States of America. Jews will never be safe in America anymore. Also the Indigenous Native Americans and Eskimos in the United States, Canada and Greenland and the other native tribes of Latin America will embrace Islam too. Also in Europe, the Indigenous Sami (Laplander) People of Sweden and Lapland Scandinavia and the Indigenous Roma or Romani (Gypsy) in the Balkans. The Ainu and Ryuku (Okinawan) in Japan. The Papuans of Papua New Guinea. The Mansi and Yaku in Russia. The Aborigines in Australia. The Maoris and Polynesians in New Zealand and the Pacific Islands. in 2020 to 2070. In the Year 2020 – 2030 – 2040 – 2050 – 2060 and 2070 (1500 in the Muslim Calendar) Also the Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans and Palawan Tribes in the Philippines. The Gurkhas of Nepal and Himalayas. The Tibetans of Tibetan Plateau. The Zulu, Congolese and others in Africa. The Mongols of Mongolia and the Eurasia steppes. And the Guanches of the Canary Islands. ***** ISIS (ISIL / IS) ose Shteti Islamik ose Daesh, Al Kaeda dhe Islami është tani në (Amerikën Qendrore dhe Amerikën e Jugut) Amerikën Latine ose Hemisferën Perëndimore dhe Karaibet si Meksika. Meksika e Jugut tani është vendi i muslimanëve Mayan. Islami është tani feja dhe do të bëhet një fe zyrtare në Chiapas, Meksikë. Grupet muslimane dhe popujt nga e gjithë bota do të vijnë në Chiapas dhe do të martohen me fiset lokale Maya. Hakmarrja e Mayës me ndihmën e Islamit dhe grupeve si ISIS do të shkatërrojë kërdi në Meksikë, Amerikë Qendrore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çifutët kurrë nuk do të jenë më të sigurt në Amerikë. Edhe amerikanët vendas dhe eskimezët në Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Groenlanda dhe fiset e tjera amtare të Amerikës Latine do ta përqafojnë edhe Islamin. Gjithashtu në Evropë, Sami indigjene (Laplander) Njerëzit e Suedisë dhe Lapland Skandinavia dhe romët ose romët indigjenë (Ciganë) në Ballkan. Ainu dhe Ryuku (Okinawan) në Japoni. Papuans të Papua Guinesë së Re. Mansi dhe Yaku në Rusi. Aborigjenët në Australi. Maoris dhe Polinezianët në Zelandën e Re dhe Ishujt e Paqësorit. në vitin 2020 deri në vitin 2070. Në vitin 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 dhe 2070 (1500 në Kalendarin mysliman) Gjithashtu Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans dhe Palawan Tribes në Filipine. Gurkhas nga Nepali dhe Himalajet. Tibetianët e Plateau tibetiane. Zulu, kongolez dhe të tjerë në Afrikë. Mongolët e Mongolisë dhe stepat e Euroazisë. Dhe Guanches e Ishujt Kanarie. ***** ISIS (ISIL / IS) və ya İslam Dövləti və ya Daesh, Əl-Qaidə və İslam (Mərkəzi Amerika və Cənubi Amerika) Latın Amerikası və ya Meksika kimi Qərb Yarımkürəsi və Karib dənizindədir. Cənubi Meksika indi Maya müsəlmanlarının torpaqlarıdır. İslam indi dinidir və Meksikanın Chiapas şəhərində rəsmi bir din olacaqdır. Bütün dünyada müsəlman qrupları və xalqları Chiapas'a gəlir və yerli Maya tayfaları ilə evlənəcəklər. İsanın köməyi ilə Maya və ISIS kimi qrupların intiqamını Meksika, Mərkəzi Amerika və Amerika Birləşmiş Ştatlarına təhrik edəcək. Yəhudilər artıq Amerikada təhlükəsiz olmayacaqlar. Həm də ABŞ-da, Kanada və Qrinlandda yerli Amerikalılar və Eskimos və Latın Amerikasının digər yerli tayfaları da İslamı qəbul edəcəklər. Həm də Avropada, Balkanlarda yerli Sami (Laplander) İsveç və Lapland İskandinaviya və Yerli Roman və Romani (Çingene) əhalisi. Yaponiyada Ainu və Ryuku (Okinawan). Papua Yeni Qvineya Papuanları. Rusiyada olan Mansi və Yaku. Avstraliyada Aboriginlər. Yeni Zelandiya və Sakit okean adalarında Maoris və Polinezilər. 2020-ci ildə 2030-cu ildə 2040-2050-ci ildə 2060 və 2070-ci illərdə (Müsəlman Təqvimində 1500) Filippindəki İqorotlar, Aetas, Lumadlar, Mangyalılar və Palawan tayfaları. Nepal və Himalayaların Qurxaları. Tibet platosunun Tibetliləri. Zulu, Konqo və digər Afrikada. Monqolların monqolları və Avrasiya çölləri. Kanarya adalarının Guanches. ****** ISIS (ISIL / IS) կամ իսլամական պետություն կամ Daesh, Ալ Քաիդան եւ իսլամը Լատինական Ամերիկայում կամ Արեւմտյան կիսագնդում եւ Կարիբյան երկրներում են Մեքսիկայում: Հարավային Մեքսիկան այժմ մայաների մուսուլմաններն են: Իսլամը Քիապասի, Մեքսիկայի կրոնն է: Մուսուլմանական խմբերն ու ժողովուրդները աշխարհի բոլոր երկրներից կժամանեն Չիապաս եւ խառնաշփոթ են տեղի մայա ցեղերի հետ: Մայամիի վրեժը իսլամի օգնությամբ եւ ISIS- ի նման խմբերով կխախտի Մեքսիկան, Կենտրոնական Ամերիկան ​​եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները: Հրեաները այլեւս Ամերիկայում անվտանգ չեն լինի: Իսլամը նույնպես ներգրավված է նաեւ բնիկ բնիկ ամերիկացիների եւ Միացյալ Նահանգների, Կանադայի եւ Գրենլանդիայի բնիկները եւ Լատինական Ամերիկայի բնիկ ցեղերը: Նաեւ Եվրոպայում, Բալկաններում գտնվող բնիկ Սամին (Լապլանդեր) մարդիկ Շվեդիայի եւ Լապլանդիայի սկանդինավյան լեզուներով, ինչպես նաեւ բնիկ բնիկները կամ ռումինացիները (գիտնականներ) Բալկաններում: Ճապոնիայում Ainu եւ Ryuku (Okinawan): Պապուա Նոր Գվինեայի պապուանները: Մանսի եւ Յակու Ռուսաստան: Ավստրալիայի բնիկները: Նոր Զելանդիայում եւ Խաղաղ օվկիանոսյան կղզիներում Maoris եւ Polinezians. 2020-ից մինչեւ 2070-ը: 2020-2050 -2060-ը եւ 2070-ը (1500-ը մահմեդական օրացույցում), ինչպես նաեւ Ֆիլիպիններում Իգորոցը, Աթասը, Լումադը, Մանգյանները եւ Պալավանի ցեղերը: Նեպալի եւ Հեմալայա նահանգի գուրհասները: Տիբեթյան Տիբեթյան լեռնաշղթան: Զուլուն, Կոնգոլին եւ ուրիշներ Աֆրիկայում: Մոնղոլների մոնղոլները եւ Եվրասիայի դաշտերը: Եվ Կանարյան կղզիների Գուանչեսը: ***** ISIS (ISIL / IS) або ісламскую дзяржаву або Daesh, Аль-Каіда і іслам цяпер у (Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыцы) Заходнім паўшар'і і Карыбскага басейна, як у Лацінскай Амерыцы і Мексіцы. Паўднёвая Мексіка зараз зямля мусульман майя. Іслам з'яўляецца рэлігіяй, і зараз стане афіцыйнай рэлігіяй у штаце Ч'япас, Мексіка. Мусульманскія групы і народы з усяго свету збяруцца ў Ч'япас, і парадніцца з мясцовымі плямёнамі майя. Помста майя, з дапамогай ісламу і груп, як ISIS разбурыць хаос ў Мексіцы, Цэнтральнай Амерыцы і Злучаных Штатах Амерыкі. Габрэі ніколі не будзе больш у бяспекі ў Амерыцы. Акрамя таго, карэнныя амерыканскія індзейцы і эскімосы ў Злучаных Штатах, Канадзе і Грэнландыі, а таксама іншых мясцовых плямёнаў Лацінскай Амерыкі прыняць Іслам таксама. Акрамя таго, у Еўропе, карэнныя Sami (Laplander) Швецыі і Лапландыі, Скандынавіі і карэннага народа рома або рому (цыган) на Балканах. Айны і риюк (окинавский) у Японіі. Папуасы Папуа-Новая Гвінея. Мансі і Як у Расіі. Абарыгены ў Аўстраліі. Маоры і палінезійцы ў Новай Зеландыі і на выспах Ціхага акіяна. У год 2020 да 2070. 2020 працэнта - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 і 2070 (1500 у мусульманскім календары) Таксама ў Igorots, Aetas, Lumads, Tribes Mangyans і Палаван на Філіпінах. Гуркхов Непала і Гімалаі. Тыбетцы Тыбецкага плато. Zulu, Кангалезскі і іншыя ў Афрыцы. Манголы і Еўразіі Стэпу Манголіі. І гуанчи Канарскіх выспаў. **** ISIS (ISIL / IS) або ісламскую дзяржаву або Daesh, Аль-Каіда і іслам цяпер у (Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыцы) Заходнім паўшар'і і Карыбскага басейна, як у Лацінскай Амерыцы і Мексіцы. Паўднёвая Мексіка зараз зямля мусульман майя. Іслам з'яўляецца рэлігіяй, і зараз стане афіцыйнай рэлігіяй у штаце Ч'япас, Мексіка. Мусульманскія групы і народы з усяго свету збяруцца ў Ч'япас, і парадніцца з мясцовымі плямёнамі майя. Помста майя, з дапамогай ісламу і груп, як ISIS разбурыць хаос ў Мексіцы, Цэнтральнай Амерыцы і Злучаных Штатах Амерыкі. Габрэі ніколі не будзе больш у бяспекі ў Амерыцы. Акрамя таго, карэнныя амерыканскія індзейцы і эскімосы ў Злучаных Штатах, Канадзе і Грэнландыі, а таксама іншых мясцовых плямёнаў Лацінскай Амерыкі прыняць Іслам таксама. Акрамя таго, у Еўропе, карэнныя Sami (Laplander) Швецыі і Лапландыі, Скандынавіі і карэннага народа рома або рому (цыган) на Балканах. Айны і риюк (окинавский) у Японіі. Папуасы Папуа-Новая Гвінея. Мансі і Як у Расіі. Абарыгены ў Аўстраліі. Маоры і палінезійцы ў Новай Зеландыі і на выспах Ціхага акіяна. У год 2020 да 2070. 2020 працэнта - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 і 2070 (1500 у мусульманскім календары) Таксама ў Igorots, Aetas, Lumads, Tribes Mangyans і Палаван на Філіпінах. Гуркхов Непала і Гімалаі. Тыбетцы Тыбецкага плато. Zulu, Кангалезскі і іншыя ў Афрыцы. Манголы і Еўразіі Стэпу Манголіі. І гуанчи Канарскіх выспаў. ***** ISIS (ISIL / IS) или Ислямска държава или Даеш, Ал Кайда и исляма са в Латинска Америка или Западното полукълбо и Карибите като Мексико. Южно Мексико сега е мюсюлманите от маите. Ислямът сега е религията на Чиапас, Мексико. Мюсюлманските групи и народи от цял ​​свят ще дойдат в Чиапас и ще се срещат с местните племена на маите. Отмъщението на маите с помощта на исляма и групи като ISIS ще разруши положението в Мексико, Централна Америка и Съединените американски щати. Евреите никога повече няма да бъдат в безопасност в Америка. Също така местни американци и ескимони в САЩ, Канада и Гренландия и други местни племена в Латинска Америка ще приемат и исляма. Също така в Европа местните сами (лапландски) хора от Швеция и Лапландските скандинавски страни и местните роми или ромите (циганите) на Балканите. Ainu и Ryuku (Okinawan) в Япония. Папуа на Нова Гвинея. Манси и Яку в Русия. Аборигените в Австралия. Маорис и Полинезийците в Нова Зеландия и Тихоокеанските острови. през 2020 г. до 2070 г. През 2020 г. - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 и 2070 г. (1500 г. в мюсюлманския календар) Също така игоротите, аетите, лудадите, мангианците и палаванските племена във Филипините. Гурките на Непал и Хималаите. Тибетското тибетско плато. Зулу, конгоанци и други в Африка. Монголите на Монголия и Евразия степи. И Гуанките на Канарските острови. **** ISIS (ISIL / IS) или Ислямска държава или Даеш, Ал Кайда и исляма са в Латинска Америка или Западното полукълбо и Карибите като Мексико. Южно Мексико сега е мюсюлманите от маите. Ислямът сега е религията на Чиапас, Мексико. Мюсюлманските групи и народи от цял ​​свят ще дойдат в Чиапас и ще се срещат с местните племена на маите. Отмъщението на маите с помощта на исляма и групи като ISIS ще разруши положението в Мексико, Централна Америка и Съединените американски щати. Евреите никога повече няма да бъдат в безопасност в Америка. Също така местни американци и ескимони в САЩ, Канада и Гренландия и други местни племена в Латинска Америка ще приемат и исляма. Също така в Европа местните сами (лапландски) хора от Швеция и Лапландските скандинавски страни и местните роми или ромите (циганите) на Балканите. Ainu и Ryuku (Okinawan) в Япония. Папуа на Нова Гвинея. Манси и Яку в Русия. Аборигените в Австралия. Маорис и Полинезийците в Нова Зеландия и Тихоокеанските острови. през 2020 г. до 2070 г. През 2020 г. - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 и 2070 г. (1500 г. в мюсюлманския календар) Също така игоротите, аетите, лудадите, мангианците и палаванските племена във Филипините. Гурките на Непал и Хималаите. Тибетското тибетско плато. Зулу, конгоанци и други в Африка. Монголите на Монголия и Евразия степи. И Гуанките на Канарските острови.... ***** ISIS (ISIL / IS) nebo islámský stát nebo Daesh, al-Káida a islám jsou v Latinské Americe nebo na západní polokouli a karibské oblasti jako Mexiko. Jižní Mexiko je dnes mayské muslimové. Islám je nyní náboženství Chiapas, Mexiko. Muslimské skupiny a národy z celého světa přijdou do Chiapasu a sňatky s místními mayskými kmeny. Pomsta Mayů s pomocí islámu a skupin jako ISIS bude zničit Mexiko, Střední Ameriku a Spojené státy americké. Židé už nikdy nebudou v Americe v bezpečí. Také domorodí domorodí Američané a Eskimové ve Spojených státech, Kanadě a Grónsku a další domorodé kmeny Latinské Ameriky přijmou také islám. Také v Evropě jsou domorodí Sami (Laponďané) Švédska a Laponská Skandinávie a domorodí římští nebo romští (cikánští) na Balkáně. Ainu a Ryuku (Okinawan) v Japonsku. Papuánci z Papua-Nová Guinea. Mansi a Yaku v Rusku. Domorodci v Austrálii. Maoris a Polynesians na Novém Zélandu a na Tichomoří. v letech 2020 až 2070. V letech 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 a 2070 (1500 v muslimském kalendáři) Také Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans a Palawan kmeny na Filipínách. Gurkhové Nepálu a Himálaje. Tibetská tibetská plošina. Zulu, konžští a jiní v Africe. Mongoly Mongolska a Eurasijské stepi. A Guanches na Kanárských ostrovech. **** ISIS (ISIL / IS) eller islamisk stat eller daesh, al qaida og islam er i latinamerika eller vestlige halvkugle og caribien som mexico. Det sydlige Mexico er nu de maya muslimer. Islam er nu religionen i Chiapas, Mexico. Muslimske grupper og folk fra hele verden vil komme til Chiapas og gifte sig med de lokale Maya-stammer. Hævningen af ​​Maya med hjælp fra islam og grupper som ISIS vil ødelægge kaos på Mexico, Mellemamerika og USA. Jøder vil aldrig være sikkert i Amerika længere. Også indfødte indianere og eskimoer i USA, Canada og Grønland og andre indfødte stammer i Latinamerika vil også omfatte islam. Også i Europa er de indfødte samiske (laplander) folk fra Sverige og Lapplands Skandinavien og de oprindelige romaer eller romerne (zigeuner) på Balkan. Aina og Ryuku (Okinawan) i Japan. Papuerne i Papua Ny Guinea. Mansi og Yaku i Rusland. Aboriginerne i Australien. Maorierne og Polyneserne i New Zealand og Stillehavsøerne. i 2020 til 2070. I år 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 og 2070 (1500 i den muslimske kalender) Også igoroterne, Aetas, Lumads, Mangyans og Palawan Stammer i Filippinerne. Gurkhas af Nepal og Himalaya. Det tibetanske tibetanske plateau. Zulu, Congolese og andre i Afrika. Mongolerne i Mongoliet og Eurasien-stepperne. Og Kanariske Øers Guancher. ***** ISIS (ISIL / IS) of islamitische staat of Daesh, Al Qaeda en de islam zijn in Latijns Amerika of het Westelijke Halfrond en het Caribisch gebied zoals Mexico. Zuid-Mexico is nu de Maya-moslims. De islam is nu de religie van Chiapas, Mexico. Moslimgroepen en volkeren van over de hele wereld zullen naar Chiapas komen en met de lokale Maya-stammen interwareren. De wraak van de Maya met de hulp van de islam en groepen zoals ISIS zal verwoesten verwoesten op Mexico, Midden-Amerika en de Verenigde Staten van Amerika. Joden zullen nooit meer in Amerika veilig zijn. Ook de inheemse inheemse Amerikanen en Eskimo's in de Verenigde Staten, Canada en Groenland en andere inheemse stammen van Latijns-Amerika zullen ook de islam omarmen. Ook in Europa zijn de Inheemse Sami (Laplander) Mensen van Zweden en Laagland Scandinavië en de Inheemse Romeinse of Romani (Zigeuner) in de Balkan. De Ainu en Ryuku (Okinawans) in Japan. De Papoeaanse Papoeaanse Nieuw-Guinea. De Mansi en Yaku in Rusland. De Aborigines in Australië. De Maoris en Polynesians in Nieuw Zeeland en de Stille Oceaan. in 2020 tot 2070. In het jaar 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 en 2070 (1500 in de moslim kalender) Ook de Igoroten, Aetas, Lumads, Mangyans en Palawan Stammen in de Filippijnen. De Gurkhas van Nepal en Himalaya. Het Tibetaanse Tibetaanse Plateau. De Zoeloe, Congolese en anderen in Afrika. De Mongolen van Mongolië en de Eurasia steppes. En de Guanches van de Canarische Eilanden. **** ISIS (ISIL / IS) või islamiriik või Daesh, Al Qaeda ja islam on Ladina-Ameerika või Läänepoolkera ja Kariibi mere piirkonnas nagu Mehhiko. Lõuna-Mehhiko on nüüd maiade moslemid. Islam on nüüd Chiapas, Mehhiko religioon. Mustlased rühmitused ja rahvad kogu maailmast tulevad Chiapasse ja omavahel koos Maya kohalike hõimudega. Maya meeleavaldus islami abiga ja sellised rühmitused nagu ISIS hävitab Mehhikos, Kesk-Ameerikas ja Ameerika Ühendriikides hukka. Juudid ei ole enam Ameerikas enam ohutud. Ka islam on ka põlisrahvaste indiaanlased ja eskimod Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Gröönimaal ning teised Ladina-Ameerika kohalikud hõimud. Ka Euroopas on Rootsis ja Lapimaal Skandinaavias põlisrahvaste saami (Laplander) ja põlisrahvaste mustlased või mustlased (mustlased) Balkanil. Ainu ja Ryuku (Okinawan) Jaapanis. Paapua Uus-Guinea papuunid. Mansi ja Yaku Venemaa. Aborigeenid Austraalias. Maoris ja polüneeslased Uus-Meremaal ja Vaikse ookeani saartel. aastatel 2020-2070. Aastal 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 ja 2070 (1500 moslemi kalendris) Samuti Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans ja Palawan hõimud Filipiinidel. Nepali ja Himaalaja Gurkhad. Tiibeti Tiibeti platoo. Zulu, Kongo ja teised Aafrikas. Mongoolia ja Euraasia steppide mongolid. Ja Kanaari saarte Guanches. ***** ISIS (ISIL / IS) tai islamilaiset valtiot tai Daesh, Al Qaida ja islam ovat Latinalaisessa Amerikassa tai läntisellä pallonpuoliskolla ja Karibialla, kuten Meksikossa. Etelä-Meksiko on nyt Maya-muslimeja. Islam on nyt Chiapasin, Meksikon, uskonto. Muslimilaiset ryhmät ja kansat kaikkialta maailmasta tulevat Chiapakselle ja solmivat yhdessä paikallisten Maya-heimojen kanssa. Mayan koston kosto islamin avulla ja ISIS: n kaltaiset ryhmät haittaavat tuhoa Meksikossa, Keski-Amerikassa ja Amerikan yhdysvalloissa. Juutalaiset eivät enää koskaan ole turvallisia Amerikassa. Myös alkuperäiskansat amerikkalaiset ja eskimot Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Grönlannissa sekä muut Latinalaisen Amerikan alkuperäiskansat ottavat myös islamin. Myös Euroopassa, Ruotsin alkuperäiskansat (Laplander) ja Lapin Skandinavia sekä alkuperäiskansat romanit tai romanit Balkanin alueella. Ainu ja Ryuku (Okinawan) Japanissa. Papua-Uuden-Guinean papua. Mansi ja Yaku Venäjällä. Aborigineja Australiassa. Maoris ja polynesiläiset Uudessa-Seelannissa ja Tyynenmeren saarilla. vuonna 2020 vuoteen 2070. Vuosina 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 ja 2070 (1500 Muslimin kalenterissa) Myös Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans ja Palawan Tribes Filippiineillä. Nepalin ja Himalajan Gurkhas. Tiibetin Tiibetin ylätaso. Zulu, Kongo ja muut Afrikassa. Mongolian Mongolian ja Euraasian steppejä. Ja Kanariansaarten Guanches. ***** ISIS (ISIL / IS) ou État islamique ou Daesh, Al-Qaïda et l'Islam sont en Amérique latine ou dans l'hémisphère occidental et les Caraïbes comme le Mexique. Le sud du Mexique est maintenant les musulmans mayas. L'Islam est maintenant la religion du Chiapas, au Mexique. Des groupes musulmans et des peuples du monde entier viendront au Chiapas et se marieront avec les tribus mayas locales. La vengeance des Mayas avec l'aide de l'Islam et de groupes comme Daech va détruire le Mexique, l'Amérique centrale et les États-Unis d'Amérique. Les Juifs ne seront plus en sécurité en Amérique. Les Amérindiens autochtones et les Esquimaux des États-Unis, du Canada et du Groenland et d'autres tribus indigènes d'Amérique latine adopteront également l'islam. Également en Europe, le peuple autochtone sami (Laponie) de Suède et de Laponie scandinave et les Roms ou Roms autochtones (tsiganes) dans les Balkans. L'Ainu et Ryuku (Okinawan) au Japon. Les Papous de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Mansi et Yaku en Russie. Les Aborigènes en Australie. Les Maoris et les Polynésiens en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique. en 2020 à 2070. En l'an 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 et 2070 (1500 dans le calendrier musulman) Aussi les Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans et Tribus Palawan aux Philippines. Les Gurkhas du Népal et de l'Himalaya. Le plateau tibétain tibétain. Les Zoulous, les Congolais et d'autres en Afrique. Les Mongols de Mongolie et les steppes d'Eurasie. Et les Guanches des îles Canaries. ****** ISIS (ISIL / IS) ან ისლამური სახელმწიფო ან Daesh, ალ ქაიდა და ისლამი არიან ლათინურ ამერიკაში ან დასავლეთ ნახევარსფეროში და კარიბის მსგავსად მექსიკა. სამხრეთ მექსიკა არის მაიას მუსლიმი. ისლამი არის მექსიკაში ჩიაპასის რელიგია. მუსულმანური ჯგუფები და ხალხები მთელ მსოფლიოში ჩიაპასში ჩავლენ და ადგილობრივ მაია ტომებს შორის ურთიერთობას. მაიას შურისძიება ისლამის დახმარებით და ისიც ისეთი ჯგუფები, როგორიცაა მექსიკა, ცენტრალური ამერიკა და ამერიკის შეერთებული შტატები. ებრაელები ვერასოდეს ვერ იცხოვრებენ ამერიკაში. ასევე მკვიდრი ამერიკელები და ესკიმოები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და გრენლანდიაში და ლათინურ ამერიკის სხვა ადგილობრივ ტომებს ისლამიც მიიღებენ. ასევე ევროპაში, შვედეთიდან (შვეიცარია), შვედეთიდან და ლაპლანდიდან სკანდინავიაში, ბალკანეთში (ბოშა). Ainu და Ryuku (Okinawan) იაპონიაში. პაპუა-ახალი გვინეის პაპუანები. Mansi და Yaku რუსეთში. აბორიგენები ავსტრალიაში. მაორი და პოლინეზიელები ახალ ზელანდიასა და წყნარი ოკეანის კუნძულებზე. წელს 2020 2070. 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 და 2070 (1500 მუსულმანურ კალენდარი) ასევე Igorots, Aetas, Lumads ტომები Mangyans და Palawan ფილიპინებში. ნეპალის და ჰიმალაის გურკასი. ტიბეტური ტიბეტური პლატო. ზულუ, კონგოელები და სხვა აფრიკაში. მონღოლეთისა და ევრაზიის სტეპების მონღოლები. და კანარის კუნძულების გუჩჩები. ***** ISIS (ISIL / IS) oder Islamischer Staat oder Daesh, Al-Qaida und Islam sind in Lateinamerika oder der westlichen Hemisphäre und in der Karibik wie Mexiko. Südmexiko ist jetzt die Maya-Muslime. Der Islam ist jetzt die Religion von Chiapas, Mexiko. Muslimische Gruppen und Völker aus der ganzen Welt kommen nach Chiapas und heiraten mit den lokalen Maya-Stämmen. Die Rache der Maya mit Hilfe des Islam und Gruppen wie ISIS wird Chaos in Mexiko, Mittelamerika und den Vereinigten Staaten von Amerika zerstören. Juden werden in Amerika nie mehr sicher sein. Auch die indigenen Ureinwohner Amerikas und Eskimos in den Vereinigten Staaten, Kanada und Grönland sowie andere einheimische Stämme Lateinamerikas werden den Islam ebenfalls annehmen. Auch in Europa sind die indigenen Sami (Lappland) Menschen in Schweden und Lappland Skandinavien und die indigenen Roma oder Roma (Zigeuner) auf dem Balkan. Die Ainu und Ryuku (Okinawan) in Japan. Die Papua von Papua-Neuguinea. Die Mansi und Yaku in Russland. Die Aborigines in Australien. Die Maoris und Polynesier in Neuseeland und auf den pazifischen Inseln. im Jahr 2020 bis 2070. Im Jahr 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 und 2070 (1500 im muslimischen Kalender) Auch die Igor, Aetas, Lumads, Mangyans und Palawan Stämme auf den Philippinen. Die Gurkhas von Nepal und Himalaya. Die tibetische tibetische Hochebene. Die Zulu, Kongolesen und andere in Afrika. Die Mongolen der Mongolei und die Eurasien-Steppen. Und die Guanchen der Kanarischen Inseln. ***** Το ISIS (ISIL / IS) ή το Ισλαμικό Κράτος ή η Ντέες, η Αλ Κάιντα και το Ισλάμ είναι στη Λατινική Αμερική ή στο Δυτικό Ημισφαίριο και στην Καραϊβική όπως το Μεξικό. Το νότιο Μεξικό είναι τώρα οι μουσουλμάνοι των Μάγια. Το Ισλάμ είναι τώρα η θρησκεία του Τσιάπας του Μεξικού. Μουσουλμανικές ομάδες και λαοί από όλο τον κόσμο θα έρθουν στην Chiapas και θα συναντήσουν τις τοπικές φυλές Μάγια. Η εκδίκηση των Μάγιας με τη βοήθεια του Ισλάμ και των ομάδων όπως το ISIS θα καταστρέψει το χάος στο Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι Εβραίοι δεν θα είναι ποτέ ασφαλείς στην Αμερική πια. Επίσης, η Ιθαγενών ιθαγενείς Αμερικανοί και οι Εσκιμώοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και τη Γροιλανδία, και τις άλλες φυλές της Λατινικής Αμερικής θα αγκαλιάσει το Ισλάμ πάρα πολύ. Επίσης, στην Ευρώπη, η Αυτόχθονες Σάμη (λαπωνική) της Σουηδίας και της Λαπωνίας, τη Σκανδιναβία και οι ιθαγενείς Ρομά ή Ρομά (τσιγγάνων) στην περιοχή των Βαλκανίων. Το Ainu και Ryuku (Okinawan) στην Ιαπωνία. Οι Παπούες της Παπούα Νέας Γουινέας. Το Μάνσι και το Γιακού στη Ρωσία. Οι Αβορίγες στην Αυστραλία. Οι Μαορίτες και οι Πολυνησιανοί στη Νέα Ζηλανδία και τα Νησιά του Ειρηνικού. Κατά το έτος 2020 με το 2070. 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 και 2070 (1500 στο μουσουλμανικό ημερολόγιο) Επίσης τα Igorots, Aetas, Lumads, φυλές Mangyans και Palawan στις Φιλιππίνες. Οι Γκουρκ του Νεπάλ και των Ιμαλαΐων. Το θιβετιανό οροπέδιο του Θιβέτ. Το Zulu, το Κονγκό και άλλες στην Αφρική. Οι Μογγόλοι της Μογγολίας και οι στέπες της Ευρασίας. Και οι Guanches των Καναρίων Νήσων. ******* आईएसआईएस (आईएसआईएल / आईएस) या इस्लामी राज्य या दास, अल कायदा और इस्लाम लैटिन अमेरिका या पश्चिमी गोलार्ध और कैरिबियन जैसे मेक्सिको में हैं। दक्षिणी मेक्सिको अब माया मुसलमान है इस्लाम अब चीआपास, मेक्सिको का धर्म है मुस्लिम समूह और दुनिया भर के लोग चियापा में आते हैं और स्थानीय माया जनजातियों के साथ मिलकर आ रहे हैं। इस्लाम और आईएसआईएस जैसे समूहों की मदद से माया का प्रतिशोध मेक्सिको, मध्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका पर कहर बरपा जाएगा। यहूदियों को अब अमेरिका में कभी भी सुरक्षित नहीं होगा। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड में स्वदेशी मूल अमेरिकियों और एस्किमो और लैटिन अमेरिका की अन्य स्थानीय जनजाति इस्लाम को भी गले लगाएंगे। इसके अलावा यूरोप में, स्वीडन के स्वदेशी सामी (लाप्लांडर) लोग और बाल्कन में लैपलैंड स्कैंडेनेविया और स्वदेशी रोमा या रोमी (जिप्सी)। जापान में ऐनु और रयूकू (ओकिनावान) पापुआ न्यू गिनी के पेपून्स रूस में मानसी और याकु ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी न्यूज़ीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में माओरिस और पॉलिनेशियन 2020 से 2070 में। वर्ष 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 और 2070 (मुस्लिम कैलेंडर में 1500) फिलीपींस में इगोरोत, एटास, लुमड, मैगनी और पालावान जनजाति भी थे। नेपाल और हिमालय के गोरखाओं तिब्बती तिब्बती पठार अफ्रीका में ज़ुलु, कांगो और अन्य मंगोलिया के मंगोलिया और यूरेशिया स्टेपेस और कैनरी द्वीप समूह के गानों ****** ISIS (ISIL / IS) או מדינה אסלאמית או Daesh, אל Qaeda ואיסלאם נמצאים באמריקה הלטינית או בחצי הכדור המערבי ו הקאריביים כמו מקסיקו. דרום מקסיקו הוא עכשיו המוסלמים המאיה. האסלאם היא כיום הדת של צ'יאפס, מקסיקו. קבוצות ועמים מוסלמים מכל רחבי העולם יבואו לצ'יאפאס ויחתנו עם שבטי המאיה המקומיים. הנקמה של המאיה בעזרת האיסלאם וקבוצות כמו ISIS תביא להרס על מקסיקו, מרכז אמריקה וארצות הברית של אמריקה. היהודים לעולם לא יהיו בטוחים יותר באמריקה. כמו כן, הילידים הילידים ילידי אמריקה אסקימואים בארצות הברית, קנדה וגרינלנד, ושאר ילידי השבטים של אמריקה הלטינית יהיה לחבק גם את האיסלאם. גם באירופה, את ילידי סאמי (Laplander) אנשים של שבדיה לנדלנד סקנדינביה ואת הילידים רומא או רומני (צועני) של הבלקן. את Ainu ו Ryuku (Okinawan) ביפן. הפאפאנים של פפואה גינאה החדשה. מאנסי ויאקו ברוסיה. האבוריג'ינים באוסטרליה. המאורי והפולינזי בניו זילנד ובאיי האוקיינוס ​​השקט. בשנת 2020 עד 2070. בשנת 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 ו 2070 (1500 בלוח המוסלמי) גם את איגורוטס, Aetas, Lumads, מנגיאנים ו שבטי Palawan בפיליפינים. הגורחות של נפאל והרי ההימלאיה. הרמה הטיבטית הטיבטית. הזולו, הקונגולים ואחרים באפריקה. המונגולים של מונגוליה ואת הערבות האירואסיה. ואת Guanches של האיים הקנריים. ****** ISIS (Isil / IS) vagy az iszlám állam vagy Daesh, az al-Kaida és az iszlám most az (Közép-Amerika és Dél-Amerika) nyugati féltekén és a Karib például Latin-Amerika vagy Mexikóban. Dél-Mexikó most a maja muszlimok. Az iszlám ma Chiapas, Mexikó vallása. A zsidók soha többé nem lesznek biztonságban Amerikában. Európában is, a bennszülött Sami (lapp) Svédország és Lappföld, Skandináviában és a bennszülött népek roma vagy roma (cigány) a Balkánon. Ainu és Ryuku (Okinawan) Japánban. Pápua Új-Guinea pápaijai. A Mansi és Yaku Oroszországban. A bennszülöttek Ausztráliában. A Maoris és a polinéziaiak Új-Zélandon és a Csendes-óceáni szigeteken. 2020-ban a 2070. 2020-2030 - 2040-2050 - 2060-ig és 2070 (1500 muszlim naptár) Továbbá a Igorots Aetas, Lumads, Tribes Mangyans és Palawan a Fülöp-szigeteken. A nepáli Gurkhák és a himalájai. A tibeti tibeti fennsík. A zulu, kongói és mások Afrikában. A mongolok mongoljai és az eurázsiai sztyeppek. És a Kanári-szigetek Guanches-i. ***** ISIS (ISIL / IS) eða íslamska ríkið eða Daesh, Al Qaeda og Íslam eru í Suður-Ameríku eða Vesturhveli og Karíbahafi eins og Mexíkó. Suður-Mexíkó er nú Mayan múslimar. Íslam er nú trú Chiapas, Mexíkó. Múslima hópar og þjóðir frá öllum heimshornum munu koma til Chiapas og giftast með staðbundnum Maya ættkvíslum. The hefnd Maya með hjálp Íslams og hópa eins og ISIS mun eyðileggja eyðileggingu á Mexíkó, Mið-Ameríku og Bandaríkjunum. Gyðingar munu aldrei vera öruggir í Ameríku lengur. Einnig frumbyggja Bandaríkjamenn og Eskimos í Bandaríkjunum, Kanada og Grænlandi og öðrum innfæddum ættkvíslum í Rómönsku Ameríku munu faðma íslam líka. Einnig í Evrópu, frumbyggja (Laplander) Fólk Svíþjóðar og Laplands Skandinavíu og frumbyggja Roma eða Romani (Gypsy) á Balkanskaga. The Ainu og Ryuku (Okinawan) í Japan. Papúanar Papúa Nýja Gíneu. The Mansi og Yaku í Rússlandi. The Aborigines í Ástralíu. The Maoris og Polynesians í Nýja Sjálandi og Kyrrahafseyjum. á árunum 2020 til 2070. Árið 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 og 2070 (1500 í múslimska dagatalinu) Einnig Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans og Palawan ættkvíslir á Filippseyjum. The Gurkhas í Nepal og Himalayas. Tíbet Tíbet Plateau. The Zulu, Congolese og aðrir í Afríku. Mongólum Mongólíu og Eurasia steppes. Og forsendurnar á Kanaríeyjum. ****** ISIS (ISIL / IS) atau Negara Islam atau Daesh, Al Qaeda dan Islam ada di Amerika Latin atau Belahan Barat dan Karibia seperti Meksiko. Meksiko Selatan sekarang adalah Muslim Maya. Islam sekarang adalah agama Chiapas, Meksiko. Kelompok Muslim dan masyarakat dari seluruh dunia akan datang ke Chiapas dan kawin dengan suku Maya setempat. Pembalasan Maya dengan bantuan Islam dan kelompok-kelompok seperti ISIS akan menghancurkan malapetaka di Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Serikat. Orang Yahudi tidak akan pernah aman di Amerika lagi. Juga Penduduk Asli Amerika dan Eskimo di Amerika Serikat, Kanada dan Greenland, dan suku asli Amerika Latin lainnya juga akan memeluk Islam. Juga di Eropa, Masyarakat Adat Sami (Laplander) Swedia dan Lapland Scandinavia dan Roma Adat atau Romani (Gipsi) di Balkan. Ainu dan Ryuku (Okinawan) di Jepang. Orang Papua Papua Nugini. Mansi dan Yaku di Rusia. Suku Aborigin di Australia. Maoris dan Polinesia di Selandia Baru dan Kepulauan Pasifik. pada tahun 2020 sampai 2070. Pada tahun 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 dan 2070 (1500 di Kalender Muslim) Juga suku Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans dan Palawan di Filipina. Gurkha dari Nepal dan Himalaya. Dataran Tinggi Tibet Tibet Zulu, Kongo dan lainnya di Afrika. Mongol Mongolia dan stepa Eurasia. Dan Guanches dari Kepulauan Canary. ****** ISIS (ISIL / IS) o uno Stato islamico o Daesh, Al Qaeda e l'Islam è ora nelle (America Centrale e Sud America) emisfero occidentale e dei Caraibi come l'America Latina o in Messico. Il Messico del Sud è ora i musulmani Maya. L'Islam è ora la religione di Chiapas, in Messico. gruppi musulmani e popoli di tutto il mondo verranno a Chiapas, e sposarsi con le tribù Maya locali. La vendetta dei Maya, con l'aiuto di Islam e gruppi come ISIS sarà distruggere il caos sul Messico, America Centrale e Stati Uniti d'America. Gli ebrei non saranno più sicuri in America. Anche l'indigena nativi americani e gli eschimesi negli Stati Uniti, il Canada e la Groenlandia, e le altre tribù indigene dell'America Latina saranno abbracciare l'Islam troppo. Anche in Europa, i Sami indigena (lappone) di Svezia e Lapponia, Scandinavia e l'indigena Persone Roma o Romani (Gypsy) nei Balcani. L'Ainu e Ryuku (Okinawan) in Giappone. I Papuaci della Papua Nuova Guinea. I Mansi e Yaku in Russia. Gli Aborigeni in Australia. Maoris e Polinesiani in Nuova Zelanda e Isole del Pacifico. Nel 2020 al 2070. 2020-2030 - 2040-2050 - 2060 e 2070 (1500 nel calendario musulmano) Anche le Igorots, Aetas, lumads, Tribes Mangyans e Palawan nelle Filippine. I Gurkhas del Nepal e dell'Himalaya. L'altopiano tibetano tibetano. Zulu, Congolesi e altri in Africa. I mongoli e l'Eurasia steppe della Mongolia. E i Guanches delle isole Canarie. ****** ISIS(ISIL / IS)やイスラム国またはDaesh、アルカイダやイスラムは(中南米)、ラテンアメリカやメキシコなどの西半球およびカリブ海になりました。南メキシコは現在マヤイスラム教徒です。イスラム教は今やメキシコのチアパスの宗教です。世界中からイスラム教徒のグループや人々は、チアパス州に来て、そして地元のマヤの部族との縁組するでしょう。イスラムとISISのようなグループの助けを借りて、マヤの復讐は、メキシコ、中央アメリカ、アメリカ合衆国に大混乱を台無しにします。ユダヤ人はもうアメリカでは安全ではありません。また、先住民ネイティブアメリカンとエスキモー米国、カナダ、グリーンランド、およびラテンアメリカの他のネイティブの部族があまりにもイスラム教を抱擁します。また欧州では、バルカン半島でスウェーデンとのラップランド、スカンジナビアの先住民サーメ(ラップランド)と先住民ローマやロマ(ジプシー)。日本のアイヌとリュク(沖縄)。パプアニューギニアのパプア人。ロシアのマンシとヤク。オーストラリアのアボリジニ。ニュージーランドと太平洋諸島のマオリスとポリネシア人。また、2060年と2070年(イスラム教徒のカレンダー1500)Igorots、イータス、Lumads、部族Mangyansとパラワンフィリピン - 2050から2030 - - 2040 2070 2020年2020年。ネパールとヒマラヤのグルカス。チベットのチベット高原アフリカのズールー、コンゴなど。モンゴルのモンゴルとユーラシアの台地。カナリア諸島の旗艦。 ***** ISIS(ISIL / IS)或伊斯蘭國或者Daesh,基地組織和伊斯蘭教在拉丁美洲或西半球和加勒比如墨西哥。南墨西哥現在是瑪雅穆斯林。伊斯蘭教現在是墨西哥恰帕斯州的宗教。來自世界各地的穆斯林團體和人民將來到恰帕斯州,與當地的瑪雅部落進行婚姻交織。在伊斯蘭教和ISIS等組織的幫助下,瑪雅的複仇將會對墨西哥,中美洲和美利堅合眾國造成嚴重破壞。猶太人永遠不會在美國安全。此外,美國,加拿大和格陵蘭島的土著土著美洲人和愛斯基摩人以及拉丁美洲的其他土著部落也將接受伊斯蘭教。另外在歐洲,瑞典的土著薩米人(拉普蘭德)和拉普蘭斯堪的那維亞人以及巴爾幹的土著羅姆人或羅馬尼亞人(吉普賽人)。日本的Ainu和Ryuku(沖繩)。巴布亞新幾內亞的巴布亞。曼西和雅庫在俄羅斯。澳大利亞的原住民新西蘭和太平洋島嶼的毛利人和波利尼西亞人。在2020年至2070年。在2020年 - 2030年至2040年至2050年至2060年和2070年(穆斯林日曆中為1500年)。菲律賓的Igorots,Aetas,Lumads,Mangyans和Palawan部落。尼泊爾和喜馬拉雅山的古爾罕。西藏青藏高原。祖魯,剛果等人在非洲。蒙古蒙古和歐亞大陸草原。和加那利群島的守門員。 ***** ISIS (이실 / IS) 또는 이슬람 국가 또는 Daesh, 알 카에다와 이슬람은 (중앙 아메리카와 남미) 라틴 아메리카, 멕시코 등 서반구와 카리브해에서 지금이다. 남부 멕시코는 현재 마야 무슬림이다. 이슬람은 현재 멕시코의 치아파스 (Chiapas) 종교입니다. 전 세계의 무슬림 단체와 사람들이 치아파스에 와서 마야 부족과 결혼 할 것입니다. ISIS 같은 이슬람과 단체의 도움으로 마야의 복수는, 멕시코, 중앙 아메리카와 미국에 파괴를 난파 할 것이다. 유대인은 이제 미국에서 결코 안전하지 않을 것입니다. 또한, 원주민, 미국, 캐나다, 그린란드, 라틴 아메리카의 다른 원시 부족의 아메리카 인디언과 에스키모도 이슬람을 포용한다. 또한 유럽, 발칸 반도에서 스웨덴 라플란드, 스칸디나비아의 원주민 사미 (라플란드)와 원주민 로마 또는 로마 니 (집시). 일본의 아이누와 류쿠 (오키나와). 파푸아 뉴기니의 파푸아 인들. 러시아의 만시 (Mansi)와 야쿠 (Yaku). 호주의 원주민들. 뉴질랜드와 태평양 제도의 마오리족과 폴리네시아 인. 필리핀에서 Igorots, AETAS, Lumads, 부족의 Mangyans 및 팔라완 또한 2060 및 2070 (이슬람 달력 1500) - (2050) - 2040-2030 - 2020 년 2020 (2070)에 로그인합니다. 네팔과 히말라야의 구르 카. 티베트 티벳 고원. Zulu, Congolese 및 기타 아프리카 지역. 몽골 몽골과 유라시아 대초원. 그리고 카나리아 제도의 Guanches. ****** DAIŞ (ISIL / IS) yan Dewleta Îslamî yan Daesh, El Qaîde û Îslam di Amerîkaya Latîn an jî Hemisphere Western û mîna Meksîkayê de ye. Meksîkaya Başûr ye ku niha misilmanên Mayan e. Îslam îslamî ye ku Chiapas, Meksîkayê. Komên misilman û gelên dinyayê ji wê derê Chiapas bêne û bi eşîra Maya-ê deverî digerin. Vengeance ya Maya-ê ku bi alîkariya Îslam û mîna komên DAIŞ-ê dê li Mexîkayê, Dewleta Navîn û Dewletên Yekbûyî yên Amerîka dê dihêle. Cihûyan dê li Amerîka qet carî ewle nebe. Her weha Dewletên Niştimanî yên Niştimanî û Eskimos li Dewletên Yekgirtî, Kanada û Greenland, û eşîra welatên din ên Amerîka Latîn dê îslamê jî jî berbi. Her wiha li Ewropayê, Samîgarî Hindî (Laplander) Mirovek Swêd û Lapland Scandinavia û Hindistan Roma an Roman (Gypsy) li Balkanan. Japonya Ainu û Ryuku (Okinawan). Papuans of Papua New Guinea. Mansi û Yaku li Rusya. The Aborigines in Australia. Maoris û Polynesiyan li New Zealand û Giravên Pasîfîk. Di sala 2020 ji bo 2070. 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 û 2070 (1500 li Calendar Muslim) Herweha li Igorots, aetas, Lumads, Eşîrên Mangyans û Palawan ku li Fîlîpînê. Gurkhasên Nepal û Himalayas. Plateau Tibetan Tibetan. Çuçik, Kongolî û yên din li Efrîqayê. Mulkulên Mongolya û Europa paşîn. Û Guançeyên Giravên Kanaryayê. ***** ISIS (аккаунттар / IS) же Исламий мамлекет же бирер, Ал-Каида жана Ислам (Борбордук Америка жана Түштүк Америка), Латын Америкасында жана Мексика сыяктуу батыш жарым шар жана Кариб азыр. Түштүк Мексика азыр Мая мусулмандардын жер болуп саналат. Ислам дини, азыр Chiapas, Мексикада расмий дини болуп саналат. Дүйнө жүзүнүн ар тарабынан мусулман топтору жана элдер Chiapas келип, жергиликтүү Майя уруусу менен кыз алышып, кыз болот. Исламий сыяктуу Ислам жана топтордун жардамы менен Майя өч, Мексикада, Борбордук Америкада жана Америка Кошмо Штаттарынын жаралап, буздуруп болот. Жүйүттөр Америкадагы мындан ары эч качан коопсуз болмок эмес болот. Ошондой эле жергиликтүү Native америкалыктар менен Кошмо Штаттардагы эскимостор, Канадада жана Гренландия, жана Латын Америкасында башка жергиликтүү уруулардын да Исламды кабыл алышат. Ошондой эле Europe-жылы, Испания жана Lapland жүрүмү Sami (Laplander), байма жана Балкан түпкү калкы Roma же Romani (Gypsy). Ainu жана Ryuku (Okinawan) Японияда. Британская Колумбия менен папуастын. Россияда Mansi жана Yaku. Армения-жылы Жергиликтүү аборигендер. Болумушту Зеландияда Maoris жана полинезиялыктардын жана Тынч океан аралдарында. 2020-жыл ичинде 2070. 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 жана 2070 (1500 мусулман Жылнаамада) Ошондой эле Igorots, Aetas, Lumads, уруудан, Украина Mangyans жана Palawan-жылы. Непалдын Gurkhas жана Гималай. Тибет платосунда жана тибеттиктердин. Zulu, Africa-жылы Конголук жана башкалар. Монголдор менен Монголиянын EURASIA капчыгайлары. Ал эми Канар аралдарынын Guanches. ****** ISIS (ISIL / IS) vai islāma valsts vai Daesh, Al Qaeda un islams ir Latīņamerikā vai Rietumu puslodē un Karību jūras reģionā, piemēram, Meksikā. Dienvidu Meksika tagad ir maiju musulmaņi. Islams tagad ir Chiapas, Meksika reliģija. Musulmaņu grupas un tautas no visas pasaules nāks Chiapas un pulcējas vietējās Maya ciltis. Maya atriebība ar islāma palīdzību un grupas, piemēram, ISIS, sabojās Meksikā, Centrālamerikā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Ebreji nekad nebūs droši Amerikā. Arī vietējie native amerikāņi un eskimos ASV, Kanādā un Grenlandē, kā arī citas vietējās Latīņamerikas ciltis uzņems arī Islāms. Arī Eiropā - vietējie sāmi (Laplander), Zviedrijas un Laplandes Skandināvijas, kā arī vietējie čigāni vai romieši (čigāni) Balkānos. Ainu un Ryuku (Okinawan) Japānā. Papua-Jaungvinejas Papuāni. Mansi un Jaku Krievijā. Aborigēni Austrālijā. Maori un Polinēzieši Jaunzēlandē un Klusā okeāna salās. no 2020. līdz 2070. gadam. 2020. gadā - 2030. gadā - 2040. gadā - 2050. gadā - 2060. gadā un 2070. gadā (1500 musulmaņu kalendārā). Arī Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans un Palawan cilts Filipīnās. Nepālas Gurkhas un Himalaji. Tibetas Tibetas plato. Zulu, Kongo un citi Āfrikā. Mongolijas un Eirāzijas stepju mongoli. Un Kanāriju salu Guanches. ****** ISIS (ISIL / IS) arba Islamo Valstybė arba Daesh, "Al Qaeda" ir islamas yra dabar (Centrinės Amerikos ir Pietų Amerikos) Vakarų pusrutulyje ir Karibų kaip Lotynų Amerikoje ar Meksikoje. Pietų Meksika dabar yra majų musulmonai. Islamas dabar yra Chiapas, Meksika. Musulmonų grupių ir tautos iš viso pasaulio atvyks į Chiapas ir tuoktis su vietos majų gentis. Iš Maya kerštas, su islamo ir grupių kaip ISIS pagalba bus Wreck sumaištį į Meksikos, Centrinės Amerikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Amerikoje niekada nebus saugu. Be to, Islamas taps ir vietiniai amerikiečiai ir eskimai JAV, Kanadoje ir Grenlandijoje bei kitos gimtosios Lotynų Amerikos gentis. Taip pat Europoje, vietinių samių (Lapų) Švedijos Laplandija, Skandinavijos ir vietinių žmonių romai ar romų (čigonų) Balkanuose. Ainu ir Ryuku (Okinawan) Japonijoje. Papua Naujoji Gvinėja Papua. Mansi ir Yaku Rusijoje. Aborigenai Australijoje. Maoris ir polineziečiai Naujojoje Zelandijoje ir Ramiojo vandenyno salose. Per 2020 2070. 2020 metais - 2030 - 2040 - 2050-2060 ir 2070 (1500 musulmonų kalendoriuje) taip pat Igorots, AETAS, Lumads, genčių Mangyans ir Palawan Filipinuose. Gurkhas iš Nepalo ir Himalajų. Tibeto Tibeto Plateau. Zulų, Kongo ir kt. Afrikoje. Mongolai ir Eurazijos stepėse Mongolijoje. Ir Kanarų salų kalnai. ***** ISIS (ИСИЛ / IS) или Исламска држава или ИСИС, Ал Каеда и исламот сега е во (Централна Америка и Јужна Америка) западната хемисфера и Карибите како Латинска Америка и Мексико. Јужниот дел на Мексико сега е Маите муслимани. Исламот сега е религија на Чиапас, Мексико. Муслиманските групи и народи од целиот свет ќе дојдат во Чиапас и ќе стапат во брак со локалните племиња на Маите. Одмаздата на Маите со помош на исламот и групите како што е ИСИС ќе уништи хаос во Мексико, Централна Америка и САД. Евреите повеќе нема да бидат безбедни во Америка. Исто така, и домородните Индијанци и ескими во САД, Канада и Гренланд, како и други индијански племиња од Латинска Америка ќе го прифатат и исламот. Исто така, во Европа, домородните сами (Laplander) од Шведска и Лапонија, Скандинавија и домородните луѓе Ромите и Ромите (Џипси) на Балканот. Ainu и Ryuku (Окинаван) во Јапонија. Папуани на Папуа Нова Гвинеја. Манси и Јаку во Русија. Абориџините во Австралија. На Маорите и Полинезијците во Нов Зеланд и Пацификот Острови. Во 2020 година на 2070. 2020 година - 2030 година - 2040 - 2050 година - 2060 година и 2070 (1500 во муслиманскиот календар) Исто така, Igorots, Aetas, Lumads, племиња Mangyans и Палаван на Филипините. Гурките во Непал и Хималаите. Тибетски тибетски плато. Зулу, Конго и другите во Африка. Монголите и Евроазија степите на Монголија. И Guanches на Канарските Острови. ****** ISIS (ISIL / IS) atau Negara Islam atau Daesh, Al Qaeda dan Islam berada di Amerika Latin atau Hemisfera Barat dan Caribbean seperti Mexico. Selatan Mexico kini adalah Muslim Mayan. Islam kini menjadi agama Chiapas, Mexico. Kumpulan dan masyarakat Muslim dari seluruh dunia akan datang ke Chiapas dan berkahwin dengan suku Maya tempatan. Pembalasan Maya dengan bantuan Islam dan kumpulan seperti ISIS akan menghancurkan Mexico, Amerika Tengah dan Amerika Syarikat. Orang Yahudi tidak akan selamat di Amerika. Juga Orang Asli Asli Amerika dan Eskimos di Amerika Syarikat, Kanada dan Greenland, dan puak-puak asli Amerika Latin akan turut memeluk agama Islam. Juga di Eropah, Orang Asli Sami (Laplander) dari Sweden dan Lapland Scandinavia dan Orang Asli Rom atau Romani (Gypsy) di Balkan. Ainu dan Ryuku (Okinawan) di Jepun. Orang Papua Papua New Guinea. The Mansi dan Yaku di Rusia. Orang Aborigin di Australia. Maoris dan Polinesia di New Zealand dan Kepulauan Pasifik. pada tahun 2020 hingga 2070. Pada tahun 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 dan 2070 (1500 dalam Kalendar Muslim) Juga Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans dan Palawan Tribes di Filipina. Gurkhas Nepal dan Himalaya. Dataran Tibet Tibet. Zulu, Congo dan lain-lain di Afrika. Mongol Mongolia dan kawasan Eurasia. Dan Guanches di Kepulauan Canary. **** د داعش ډلې (ISIL / IS) یا اسلامي دولت یا داش، القاعده او اسلام په لاتیني امریکا یا د مکسیکو په څیر لویدیځ نیمایي او کیریبین کې دي. د سهیل میکسیکو اوس د میان مسلمانانو دی. اسلام اوس د چیپاس، میکسیکو مذهب دی. مسلمانان او خلک د ټولې نړۍ څخه به چيپاپا ته راشي او د مییا د محلي قومونو سره به مینځل کیږي. د مایا ماین انتقاد د اسلام په مرسته او د ډیزاین په څیر ډلو به مکسیکو، مرکزي امریکا او د متحده ایالاتو متحده ایالتونو باندې د توغندیو ویجاړ کړي. یهودیان به هیڅکله په امریکا کې خوندي نه وي. همدارنګه په متحده ایالاتو، کاناډا او ګرینلینډ او د لاتینې امریکا نورو قومونو قومونو کې داخلي امریکایان او Eskimos به اسلام هم راوباسي. همداراز په اروپا کې داخلي سميع (لپلانر) د سویډن خلک او لاپلان سکینډیایا او په بلکان کې داخلي روما یا روماني (جپسي). په جاپان کې Ainu او Ryuku (اوکانوان). د پاپا نیو ګینا Papuans. په روسیه کې منصسي او یکو. په اسټرالیا کې ابلاغونه. ماوریس او پولینیسان په نیوزی لینڈ کې او د بحراني ټاپو ټاپو. په 2020 څخه تر 2070 پورې. په کال 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 او 2070 (په مسلم کیلنڈر کې 1500) په فلیپین کې اګورټوټ، اساس، لوماد، منګیان او پالوان قبیلې هم شامل دي. د نیپال گورکاس او همالیا. د تبت تبت پلاټ. په افريقا کې زولو، کانګليز او نور. د منگولیا منگولین او د اروپایي آسیا پلویان. او د کانري ټاپوګانو ګانګس. ***** ISIS (ISIL / IS) أو الدولة الإسلامية أو Daesh وتنظيم القاعدة والإسلام هو الآن في (أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية) نصف الكرة الغربي ومنطقة البحر الكاريبي مثل أمريكا اللاتينية أو المكسيك. جنوب المكسيك هو الآن المسلمين المايا. الإسلام هو الآن دين تشياباس، المكسيك. والجماعات الإسلامية والشعوب من جميع أنحاء العالم يأتون إلى ولاية تشياباس، وتزاوج مع القبائل مايا المحلية. فإن الانتقام من شعب المايا، مع مساعدة من الإسلام وجماعات مثل ISIS حطام فسادا في المكسيك وأمريكا الوسطى والولايات المتحدة الأمريكية. اليهود لن تكون آمنة في أمريكا بعد الآن. أيضا الأصليين الهنود الحمر والأسكيمو في الولايات المتحدة وكندا وغرينلاند، وغيرها من القبائل المحلية من أمريكا اللاتينية واحتضان الإسلام أيضا. أيضا في أوروبا وسامي الأصلية (Laplander) من السويد ولابلاند والدول الاسكندنافية والشعب روما الأصليين أو الروما (الغجر) في منطقة البلقان. إينو وريوكو (أوكيناوان) في اليابان. بابوا غينيا الجديدة. و مانسي و ياكو في روسيا. السكان الأصليين في أستراليا. والماوريون والبولينيزيون في نيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ. في عام 2020 إلى 2070. 2020 - 2030-2040 - 2050-2060 و2070 (1500 في التقويم الإسلامي) أيضا Igorots، AETAS، Lumads، القبائل Mangyans وبالاوان في الفلبين. و غورخاس نيبال والهيمالايا. التبت التبتية. الزولو والكونغوليين وغيرهم في أفريقيا. المغول منغوليا والسهوب أوراسيا. و غوانشس من جزر الكناري. ***** ISIS (داعش / IS) و یا دولت اسلامی یا داعش، القاعده و اسلام در حال حاضر در (امریکا مرکزی و جنوبی امریکا) نیمکره غربی و کارائیب مانند امریکا لاتین و مکزیک. جنوب مکزیک اکنون مسلمانان میانه است. اسلام در حال حاضر دین Chiapas، مکزیک است. گروه های مسلمان و مردم از سراسر جهان به چیاپاس آمده است، و ازدواج با قبایل محلی مایا. انتقام از مایا، با کمک اسلام و گروه هایی مانند ISIS خواهد ویران در مکزیک، امریکا مرکزی و ایالات متحده آمریکا را خراب کردن. یهودیان دیگر در آمریکا دیگر نخواهند بود. همچنین بومیان آمریکایی بومی و اسکیموز در ایالات متحده، کانادا و گرینلند و دیگر قبایل بومی آمریکای لاتین نیز اسلام را در بر می گیرند. همچنین در اروپا، بومی سامی (Laplander) از سوئد و لاپلند، اسکاندیناوی و مردم رم بومی یا کولی در بالکان. Ainu و Ryuku (اوکیناوا) در ژاپن. Papuans Papua New Guinea. مانسی و یاکو در روسیه. Aborigines در استرالیا. Maoris و پولینزی Polynesia در نیوزیلند و جزایر اقیانوس آرام. در سال 2020 به 2070. 2020 - 2030-2040 - 2050-2060 و 2070 (1500 در تقویم مسلمانان) همچنین Igorots، Aetas، Lumads، قبایل Mangyans و پالاوان در فیلیپین. گورخاها نپال و هیمالیا. فلات تبت است. زولو، کنگو و دیگران در آفریقا. مغولهای مغولستان و استاپهای اوراسیا. و Guanches جزایر قناری. **** ISIS (ISIL / IS) lub państwo islamskie lub Daesh, Al-Kaida i islam są w Ameryce Łacińskiej lub na półkuli zachodniej i na Karaibach jak w Meksyku. Południowym Meksyku jest teraz muzułmanami z Majów. Islam jest obecnie religią Chiapas w Meksyku. Grupy muzułmańskie i narody z całego świata przyjdą do Chiapas i mieszają się z miejscowymi plemionami Majów. Zemsta Majów z pomocą islamu i grup takich jak ISIS zniszczy spustoszenie w Meksyku, Ameryce Środkowej i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Żydzi nigdy już nie będą bezpieczni w Ameryce. Także rdzenni mieszkańcy Ameryki i Eskimosi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Grenlandii oraz innych rodzimych plemion Ameryki Łacińskiej również przyjmie islam. Również w Europie, tubylcy Sami (Laplander) Szwecji i Laponia Skandynawii oraz rdzenni Romowie czy Romowie (Cyganie) na Bałkanach. Ainu i Ryuku (Okinawan) w Japonii. Papuanie Papui-Nowej Gwinei. Mansi i Yaku w Rosji. Aborygenów w Australii. Maorysi i Polinezyjczycy w Nowej Zelandii i na wyspach Pacyfiku. w 2020 r. do 2070 r. W latach 2020-2030-2040-2050-2060 i 1500 w kalendarzu muzułmańskim Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans i plemiona Palawan na Filipinach. Gurkhas z Nepalu i Himalajów. Tybetański Płaskowyż Tybetański. Zulu, K Congo i inni w Afryce. Mongołowie Mongolii i stepy Eurazji. I Guanches z Wysp Kanaryjskich. **** ISIS (ISIL / IS) ou Estado Islâmico ou Daesh, Al Qaeda e Islã estão na América Latina ou no Hemisfério Ocidental e Caribe como o México. O sul do México é agora o muçulmano maia. O islamismo é agora a religião de Chiapas, no México. Grupos muçulmanos e povos de todo o mundo chegarão a Chiapas e se casarão com as tribos maias locais. A vingança dos maias com a ajuda do islamismo e grupos como o ISIS destruirá o México, a América Central e os Estados Unidos da América. Os judeus nunca mais estarão seguros na América. Também os indígenas americanos e esquimós nos Estados Unidos, Canadá e Gronelândia e outras tribos nativas da América Latina também aceitarão o Islã. Também na Europa, os Sami Indígenas (Laplander) Pessoas da Suécia e Lapónia Escandinava e Roma Indígena ou Romani (Gypsy) nos Balcãs. O Ainu e Ryuku (Okinawan) no Japão. Os Papuenses de Papua Nova Guiné. Os Mansi e Yaku na Rússia. Os aborígenes na Austrália. Os maoris e os polinésios da Nova Zelândia e das Ilhas do Pacífico. em 2020 a 2070. No ano 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 e 2070 (1500 no calendário muçulmano) Igualmente, os Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans e Palawan Tribes nas Filipinas. Os Gurkhas do Nepal e do Himalaia. O platô tibetano tibetano. Os zulu, congoleses e outros na África. Os mongóis da Mongólia e as estepes da Eurásia. E os Guanches das Ilhas Canárias. ***** ISIS (ISIL / IS) sau statul islamic sau Daesh, Al Qaeda și Islamul sunt în America Latină sau în emisfera occidentală și în Caraibe, cum ar fi Mexicul. Mexicul de Sud este acum musulmanii mayaeni. Islamul este acum religia din Chiapas, Mexic. Grupurile musulmane și popoarele din întreaga lume vor veni la Chiapas și vor intra în căsnicie cu triburile Maya locale. Răzbunarea mayașilor cu ajutorul islamului și a grupărilor ca ISIS va distruge ravagii în Mexic, America Centrală și Statele Unite ale Americii. Evreii nu vor mai fi în siguranță niciodată în America. De asemenea, americanii indigeni și eschimosii din Statele Unite, Canada și Groenlanda și alte triburi native din America Latină vor accepta și Islamul. Tot în Europa, oamenii indigeni Sami (Laplander) din Suedia și Laponia Scandinavia și romii indigeni sau romani (țigani) din Balcani. Ainu și Ryuku (Okinawan) în Japonia. Papuani din Papua Noua Guinee. Mansi și Yaku în Rusia. Aboriginii din Australia. Maori și polinezieni din Noua Zeelandă și Insulele Pacificului. în 2020 până în 2070. În anul 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 și 2070 (1500 în calendarul musulman) De asemenea, filoanele Igorot, Aetas, Lumads, Mangyans și Palawan. Gurkhas din Nepal și Himalaya. Platoul tibetan tibetan. Zulu, congolezi și alții din Africa. Mongolii din Mongolia și stepele din Eurasia. Și Guanches din Insulele Canare. **** ISIS (ISIL / IS) или Исламское государство или Даш, Аль-Каида и Ислам находятся в Латинской Америке, Западном полушарии и Карибском бассейне, например в Мексике. Южная Мексика теперь мусульмане майя. Ислам теперь является религией Чьяпас, Мексика. Мусульманские группы и народы со всего мира приедут в Чьяпас и вступают в брак с местными племенами майя. Месть майя с помощью ислама и таких групп, как ИСИС, разрушит хаос в Мексике, Центральной Америке и Соединенных Штатах Америки. Евреи никогда больше не будут в безопасности в Америке. Кроме того, коренные коренные американцы и эскимосы в Соединенных Штатах, Канаде и Гренландии и другие коренные племена Латинской Америки будут охватывать ислам. Также в Европе жители коренных народов Сами (Лапландер) Швеции и Лапландия Скандинавия и коренные цыгане или цыгане (цыгане) на Балканах. Айну и Рюку (Окинав) в Японии. Папуасы Папуа-Новой Гвинеи. Манси и Яку в России. Аборигены в Австралии. Маори и полинезийцы в Новой Зеландии и на островах Тихого океана. в 2020-2020 годах. В 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 и 2070 годах (1500 в мусульманском календаре). Также на Филиппинах были иеротеки, аты, лумады, манджианцы и палаваны. Гурки Непала и Гималаев. Тибетское тибетское плато. Зулу, конголезцы и другие в Африке. Монголы Монголии и Евразийские степи. И гуанчи Канарских островов. **** ИСИС (ИСИЛ / ИС) или исламска држава или Даеш, Ал Каида и ислам су у Латинској Америци или Западној Хемисфери и Карибима попут Мексика. Јужни Мексико су сада муслимани Маја. Ислам је сада религија Цхиапаса, Мексико. Муслиманске групе и народи из целог света долазе у Цхиапас и ступити у брак са локалним племенима Маиа. Освета Маја уз помоћ ислама и група попут ИСИС-а ће уништити пустош у Мексику, Централној Америци и Сједињеним Америчким Државама. Јевреји више неће бити сигурни у Америци. Такође, домородачки Индијанац и Ескимос у Сједињеним Државама, Канади и Гренланду, као и друга родна племена Латинске Америке, такође ће прихватити ислам. Такође у Европи, индонезијски сами (Лапландер) Људи Шведске и Лапонска Скандинавија и аутохтони Роми или Роми (Цигани) на Балкану. Аину и Риуку (Окинаван) у Јапану. Папуани Папуа Нове Гвинеје. Манси и Иаку у Русији. Абориџини у Аустралији. Маорски и полинезијски на Новом Зеланду и на Пацифичким острвима. у 2020. години до 2070. године. У 2020. години - 2030-2040-2050-2060 и 2070. (1500 у муслиманском календару) Такође Игоротс, Аетас, Лумадс, Мангианс и Палаван Трибес на Филипинима. Гурке из Непала и Хималаје. Тибетански тибетански плато. Зулу, Конго и други у Африци. Монголи Монголије и степени Евразије. И гуанче Канарских острва. **** ISIS (ISIL / IS) ama Dawlad Islaami ah ama Daesh, Al Qaacida iyo Islaamku waxay ku jiraan Latin Amerika ama Galbeedka Galbeed iyo Caribbean sida Mexico. Koonfurta Mexico hadda waa Muslimiinta Mayan. Islaamku hadda waa diinta Chiapas, Mexico. Kooxaha Muslimiinta ah iyo dadyawga adduunka oo dhan waxay iman doonaan Chiapas iyo guursadaan qabiilooyinka Maya ee degaanka. Aargoosiga Maya iyadoo la adeegsanayo Islaamka iyo kooxo sida ISIS ah ayaa ku burburin doona Mexico, Central America iyo Maraykanka. Yuhuuddu marnaba nabadgelyo kuma ahaan doonaan Ameerika. Sidoo kale dadka Asaliga ah ee Maraykanka iyo Eskimos ee Maraykanka, Kanada iyo Greenland, iyo qabiilooyinka kale ee ka soo jeeda Latin America ayaa sidoo kale Islaam ah. Sidoo kale Yurub, dadka asaliga ah ee Sami (Laplander) Dadka Iswiidhan iyo Lapland Scandinavia iyo Romaanida asaliga ah ama Romani (Gypsy) ee Balkans. Ainu iyo Ryuku (Okinawan) ee Japan. Papuilayaasha Papua New Guinea. Mansi iyo Yaku ee Russia. Aborijinayaasha Australia. Maoris iyo Polynesians ee New Zealand iyo Jasiiradaha Pacific. sannadka 2020 ilaa 2070. Sannadka 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 iyo 2070 (1500 oo ka mid ah Jadwalka Muslimiinta) Sidoo kale Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans iyo Palawan Qabiil ee Filibiin. Gurkhaska Nepal iyo Himalayas. Tibetan Tibetan Plateau. Zulu, Congolese iyo qaar kale oo Afrika ah. Mucaaradka M Mongolia iyo Eurasia. Iyo Madaxda Beesha Canary. ***** ISIS (ISIL / IS) o Estado Islámico o Daesh, Al Qaeda e Islam están en América Latina o en el Hemisferio Occidental y el Caribe como México. El sur de México es ahora los musulmanes mayas. El Islam es ahora la religión de Chiapas, México. Grupos y pueblos musulmanes de todo el mundo vendrán a Chiapas y se casarán con las tribus locales mayas. La venganza de los mayas con la ayuda del Islam y grupos como ISIS causarán estragos en México, América Central y los Estados Unidos de América. Los judíos ya nunca estarán a salvo en Estados Unidos. También los Indígenas Americanos y Esquimales en los Estados Unidos, Canadá y Groenlandia, y otras tribus nativas de América Latina también abrazarán el Islam. También en Europa, los pueblos indígenas Sami (Laplander) de Suecia y Laponia Escandinava y los indígenas romaníes o romaníes (gitanos) en los Balcanes. Los Ainu y Ryuku (Okinawa) en Japón. Los papúes de Papúa Nueva Guinea. Los Mansi y Yaku en Rusia. Los aborígenes en Australia. Los maoríes y polinesios en Nueva Zelanda y las islas del Pacífico. en 2020 a 2070. En el año 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 y 2070 (1500 en el Calendario musulmán) También los Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans y Tribus Palawan en las Filipinas. Los Gurkhas de Nepal y Himalaya. La meseta tibetana tibetana. Los zulúes, congoleses y otros en África. Los mongoles de Mongolia y las estepas de Eurasia. Y los guanches de las Islas Canarias. ***** ISIS (ISIL / IS) eller islamsk stat eller Daesh, Al Qaida og islam er i Latin-Amerika eller Vest-halvkule og Karibia som Mexico. Sør-Mexico er nå Maya-muslimene. Islam er nå religionen til Chiapas, Mexico. Muslimske grupper og folk fra hele verden kommer til Chiapas og gifte seg med de lokale Maya-stammene. Hevn av Maya med hjelp av islam og grupper som ISIS vil ødelegge ødeleggelse på Mexico, Mellom-Amerika og USA. Jøder vil aldri være trygge i Amerika lenger. Også indfødte indianere og eskimoer i USA, Canada og Grønland og andre innfødte stammer i Latin-Amerika vil omfavne islam også. Også i Europa, de indfødte samiske (Lapplander) folkene i Sverige og Lapplands Skandinavia og Urfolk Roma eller Romani (Gypsy) på Balkan. Den Ainu og Ryuku (Okinawan) i Japan. Papuanene i Papua Ny Guinea. Mansi og Yaku i Russland. Aboriginene i Australia. Maoriene og polyneserne i New Zealand og Stillehavsøyene. i 2020 til 2070. I år 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 og 2070 (1500 i den muslimske kalenderen) Også Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans og Palawan Stammer på Filippinene. Gurkhas av Nepal og Himalaya. Det tibetanske tibetanske platået. Zulu, congolese og andre i Afrika. Mongolene i Mongolia og Eurasia-steppene. Og guanchene på Kanariøyene. ***** ISIS (ISIL / IS) atanapi Propinsi Islam atanapi Daesh, Al Qaeda jeung Islam kiwari di (Amérika Tengah sarta Amérika Kidul) Western Hémisfér sarta Karibia kawas Amérika Latin atawa Mexico. Southern Mexico ayeuna tanah Muslim Maya. Islam ageman tur kiwari baris jadi hiji ageman resmi di Chiapas, Mexico. Grup Muslim jeung bangsa ti sakuliah dunya bakal datang ka Chiapas, sarta intermarry jeung suku Maya lokal. The pamales kanyeri tina Maya, jeung pitulung islam jeung grup kawas ISIS bakal wreck bencana dina Mexico, Amerika Tengah jeung Amérika Serikat na. Yahudi pernah bakal aman deui di Amérika. Oge Adat Asalna Amerika jeung Eskimos di Amérika Sarikat, Kanada sarta Greenland, jeung kaom pribumi sejenna Latin America bakal akur Islam teuing. Ogé di Éropa, Adat Sami (Laplander) tina Swédia jeung Lapland, Skandinavia sarta Adat Jalma Roma atawa Romani (Gypsy) di Balkan. Ainu na Ryuku (Okinawan) di Jepang. The Papuans Papua Nugini. The Mansi na Yaku di Rusia. The Aborigines di Australia. The Maoris na Polynesians di Selandia Anyar jeung Kapuloan Pasifik. Di Taun 2020 nepi ka 2070. 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 sarta 2070 (1500 dina Kalender Muslim) Ogé Igorots, Aetas, Lumads, suku Mangyans jeung Palawan di Filipina. The Gurkhas Nepal sarta Himalaya. The Tibetans tina Tibét Plateau. The Zulu, Congolese jeung nu lianna di Afrika. The Mongol jeung Eurasia stépa of Mongolia. Jeung Guanches tina Kapuloan Kanaria. ***** ISIS (ISIL / IS) eller islamisk stat eller Daesh, Al Qaida och islam är i Latinamerika eller västra halvklotet och Karibien som Mexiko. Södra mexico är nu maya muslimer Islam är nu religionen i Chiapas, Mexiko. Muslimska grupper och folk från hela världen kommer till Chiapas och intermargerar med de lokala Maya-stammarna. Hämnden av Maya med hjälp av islam och grupper som ISIS kommer att fördärva kaos på Mexiko, Centralamerika och USA. Judar kommer aldrig att vara säkra i Amerika längre. Även de inhemska indianerna och Eskimos i USA, Kanada och Grönland och andra infödda stammar i Latinamerika kommer att omfamna islam också. Också i Europa, de inhemska samerna (Lapplander), Människor i Sverige och Lapplands Skandinavien och Urinska Roma eller Romani (Gypsy) på Balkan. Aina och Ryuku (Okinawan) i Japan. Papuaerna av Papua Nya Guinea. Mansi och Yaku i Ryssland. Aboriginerna i Australien. Maorierna och Polyneserna i Nya Zeeland och Stilla havet. år 2020-2070. År 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 och 2070 (1500 i muslimsk kalender) Även Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans och Palawan Stammar i Filippinerna. Gurkhas av Nepal och Himalaya. Den tibetanska tibetanska platån. Zulu, kongoleser och andra i Afrika. Mongolerna i Mongoliet och Eurasia-stepparna. Och Kanarieöarnas Guancher. ****** ISIS (ISIL / IS) ё давлати исломӣ ё Daesh, Al Qaeda ва Ислом дар Амрикои Лотинӣ ё Ҳисси Ғарб ва Карибӣ монанди Мексика мебошанд. Мексикаи ҷанубӣ ҳоло мусулмонони майис аст. Ислом ҳоло динест, ки Чиапас, Мексика. Гурӯҳҳои мусулмонӣ ва халқҳо аз тамоми ҷаҳон ба Чиапас ва оиладоршавӣ бо қавмҳои маҳаллии Maya меоянд. Ақибнишинии Maya бо ёрии ислом ва гурӯҳҳои монанди ISIS, дар Мексика, Амрикои Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоиро хароб хоҳанд кард. Ягон яҳудиён ҳеҷ гоҳ дар Амрикои бехатар нестанд. Инчунин, амрикои амрикоӣ ва Eskimos дар Иёлоти Муттаҳида, Канада ва Гренландия, ва дигар қавмҳои Амрикои Лотин низ Исломро ҳам мепазиранд. Ҳамчунин дар Аврупо, мардуми Самми (Лапландия) одамони Шветсия ва Лапландия Scandinavia ва Рома ва Романи (Гипси) дар Балкан мебошанд. The Ainu and Ryuku (Okinawan) дар Ҷопон. Papuans of Papua New Guinea. Манси ва Яку дар Русия. Аборугинҳо дар Австралия. Маорис ва полинеатитҳо дар Зеландияи Нав ва ҷазираҳои Уқёнуси Ором. дар соли 2020 то 2070. Дар соли 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 ва 2070 (1500 дар ҷашни исломӣ). Инчунин, Игорьс, Аетас, Lumads, Мангандон ва Палаван дар Филиппин. Гурўњи Непал ва Њимолой. Театри Плетаваи Тибет. Зулфия, Конго ва дигарон дар Африқо. Муғулистон аз Муғулистон ва марҳилаҳои Евразия. Ва ходимони ҷазираҳои Канари. ***** ISIS (ИШИМ /) немесе ислам мемлекет немесе Daesh, Әл-Қаида және Ислам (Орталық Америка және Оңтүстік Америка) қазір Латын Америкасы немесе Мексика сияқты Батыс жарты шар мен Кариб. Оңтүстік Мексика қазір майя мұсылмандары. Ислам қазір Шиапас, Мексика дінін білдіреді. Әлемнің түкпір-түкпірінен мұсылман топтар мен халықтар Чьяпас келіп, және жергілікті Майя тайпаларының бар intermarry болады. Ислам және ISIS сияқты топтардың көмегімен Майя кек, Мексика, Орталық Америка мен Америка Құрама Штаттарының бойынша апатқа Хаос болады. Яһудилер ешқашан Америкада қауіпсіз болмайды. Сондай-ақ, байырғы Американдықтар мен эскимостар Америка Құрама Штаттары, Канада және Гренландияда және Латын Америка және басқа да жергілікті тайпалар да, Исламды қабылдауға болады. Сондай-ақ, Еуропадағы, Швецияның жергілікті халқы (Laplander) және Лапландия скандинавиялары және Балқандағы байырғы роман немесе роман (сығандар). Жапонияда айны Ryuku (Окинава тұрғындары). Папуа-Жаңа Гвинеяның папуасы. Ресейде Манси және Яку. Австралиядағы аборигендер. Жаңа Зеландия мен Тынық мұхиты аралдарындағы Маорис пен полинезия. Сондай-ақ, 2060 және 2070 (мұсылман күнтізбесі 1500) Igorots, Aetas, Lumads, тайпалар Mangyans және Палаван Филиппинде - 2050 - 2030 - - 2040 2070. 2020 2020 жылы. Непал мен Гималайның Гурхалары. Тибет тибет платосы. Зулу, Конголез және басқа Африкада. Моңғолия моңғолдары және Еуразия далалары. Канар аралдарының Гуанчестері. ****** ISIS (ISIL / IS) ya da İslam Devleti ya da Daesh, El-Kaide ve İslam Latin Amerika'da ya da Batı Yarıküresi ve Karayipler'de Meksika gibi. Güney Meksika artık Maya Müslümanları. İslam şu anda Chiapas, Meksika'nın dini. Dünyanın dört bir yanından gelen Müslüman gruplar ve insanlar, Chiapas'a gelecek ve yerel Maya kabileleri ile evlilikleşecek. İslam'ın ve ISIS gibi grupların desteğiyle Maya'nın intikamı Meksika, Orta Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar verecek. Yahudiler artık Amerika'da asla güvende olmayacak. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Grönland'daki Yerli Yerli Amerikalılar ve Eskimolar ve Latin Amerika'nın diğer yerli kabileleri de İslam'ı benimseyecektir. Ayrıca Avrupa'da, İsveç Yerli Sami (Laplander) Halkı ve Lapland İskandinav Cumhuriyeti ve Balkanlar'daki Yerli Romanlar veya Romanlar (Çingene). Japonya'daki Ainu ve Ryuku (Okinawan). Papua Yeni Gine Papuanları. Rusya'daki Mansi ve Yaku. Avustralya'daki Aborijinler. Yeni Zelanda ve Pasifik Adaları'ndaki Maoriler ve Polinezyalılar. 2020-2070 yılları arasında. Filipinler'deki Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans ve Palawan Kabileleri, 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 ve 2070 yıllarında (1500'de Müslüman Takvimi'nde). Nepal ve Himalayaların Gurkaları. Tibet Tibet Platosu. Zulu, Kongolalılar ve Afrika'daki diğer kişiler. Moğolistan Moğolları ve Avrasya stepleri. Ve Kanarya Adaları Müttefikleri. ***** ISIS (ISIL / IS) ya da İslam Devleti ya da Daesh, El-Kaide ve İslam Latin Amerika'da ya da Batı Yarıküresi ve Karayipler'de Meksika gibi. Güney Meksika artık Maya Müslümanları. İslam şu anda Chiapas, Meksika'nın dini. Dünyanın dört bir yanından gelen Müslüman gruplar ve insanlar, Chiapas'a gelecek ve yerel Maya kabileleri ile evlilikleşecek. İslam'ın ve ISIS gibi grupların desteğiyle Maya'nın intikamı Meksika, Orta Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar verecek. Yahudiler artık Amerika'da asla güvende olmayacak. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Grönland'daki Yerli Yerli Amerikalılar ve Eskimolar ve Latin Amerika'nın diğer yerli kabileleri de İslam'ı benimseyecektir. Ayrıca Avrupa'da, İsveç Yerli Sami (Laplander) Halkı ve Lapland İskandinav Cumhuriyeti ve Balkanlar'daki Yerli Romanlar veya Romanlar (Çingene). Japonya'daki Ainu ve Ryuku (Okinawan). Papua Yeni Gine Papuanları. Rusya'daki Mansi ve Yaku. Avustralya'daki Aborijinler. Yeni Zelanda ve Pasifik Adaları'ndaki Maoriler ve Polinezyalılar. 2020-2070 yılları arasında. Filipinler'deki Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans ve Palawan Kabileleri, 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 ve 2070 yıllarında (1500'de Müslüman Takvimi'nde). Nepal ve Himalayaların Gurkaları. Tibet Tibet Platosu. Zulu, Kongolalılar ve Afrika'daki diğer kişiler. Moğolistan Moğolları ve Avrasya stepleri. Ve Kanarya Adaları Müttefikleri.... ***** آئی ایس آئی (آئی ایس آئی ایل / آئی ایس) یا اسلامی ریاست یا داش، القاعدہ اور اسلام لاطینی امریکہ یا میکسیکو کی طرح مغربی گیس اور کیریبین میں ہیں. جنوبی میکسیکو اب میان مسلمان ہے. اسلام اب ٹیکس، میکسیکو کا مذہب ہے. دنیا بھر میں مسلم گروہوں اور لوگوں کو Chiapas آئے گا اور مقامی مایا قبیلے کے ساتھ مداخلت کریں گی. مایا کے انتقام اسلام اور اس طرح کے گروپوں جیسے ایسوسی ایشن میکسیکو، وسطی امریکہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں تباہی ختم کرے گی. اب یہودی امریکہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس کے علاوہ امریکہ، کینیڈا اور گرین لینڈ اور لاطینی امریکہ کے دیگر آبادی قبیلے میں مقامی باشندے امریکی اور Eskimos بھی اسلام قبول کرے گا. اس کے علاوہ یورپ میں، بلغستان میں بھارتی سمیع (لاپلانر) سویڈن اور لاپینڈ اسکینیاویہ اور انڈونیشیا روما یا رومن (جپسی) کے لوگ. جاپان میں Ainu اور Ryuku (اوکانوان). پاپا نیو گنی کے Papuans. روس میں منصسی اور یکو. آسٹریلیا میں ابوبکر. نیوزی لینڈ اور بحر الاسلام جزائر میں Maoris اور Polynesians. 2020 سے 2070 میں. سال 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 اور 2070 (مسلم کیلنڈر میں 1500) فلپائن میں اگورورٹس، ایٹس، لوئڈڈ، منڈیان اور پالوان قبیلے بھی شامل ہیں. نیپال اور ہمالی کے گورکاس. تبتی تبتی پلٹاؤ. افریقہ میں زولو، کونگولیز اور دیگر. منگولیا کے منگولوں اور یوروشیا کے مرحلے میں. اور کینی جزائر کے گانچ. ****** ISIS (ISIL / IS) yoki Islomiy Davlat yoki Daesh, Al-Qoida va Islom Lotin Amerikasida yoki G'arbiy Yarimferada va Meksikada bo'lgan Karib dengizida. Janubiy Meksika endi Maya musulmonlar. Islom endi Chiapas, Meksikaning dinidir. Dunyo bo'ylab musulmon guruhlari va xalqlar Chiapasga kelib, mahalliy maya qabilalari bilan turmush quradi. Islom va ISIS singari guruhlar bilan Maya intiqomlari Meksika, Markaziy Amerika va Amerika Qo'shma Shtatlariga tahdid soladi. Yahudiylar endi Amerikada xavfsiz bo'lmaydi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanadada va Grenlandiyada yashovchi tubjoy amerikaliklar va Eskimolar va Lotin Amerikasining boshqa qabilalari ham Islomni qabul qilishadi. Bundan tashqari, Evropada, Shvetsiyaning mahalliy Sami (Laplander) aholisi va Lapland Skandinaviya va Bolqonlarda mahalliy Roman yoki Romani (Çingene). Yaponiyada Ainu va Ryuku (Okinawan). Papua-Yangi Gvineya Papuanları. Rossiyada Mansi va Yaku. Avstraliyadagi Aborijinlar. Yangi Zelandiya va Tinch okean orollarida maor va poliniyaliklar. 2020 va 2070 yillarda 2040 - 2050 - 2060 - 2060 va 2070 yillarda (musulmon taqvimida 1500) Filippinda Igorots, Aetas, Lumadlar, Mangyanlar va Palawan qabilalari mavjud. Nepal va Himoloy gurhlari. Tibet Tibet platosi. Zulu, Kongo va boshqalar. Mo'g'ulistondagi mo'g'ullar va Evroosiyo cho'llari. Kanareykalar orollaridagi Guanches. ****** ISIS (ISIL / IS) hoặc Nhà nước Hồi giáo hoặc Daesh, Al Qaeda và Hồi giáo ở Châu Mỹ Latinh hoặc Tây bán cầu và Caribê như Mexico. Nam Mexico hiện nay là người Hồi giáo người Maya. Hồi giáo hiện là tôn giáo của Chiapas, Mexico. Các nhóm người Hồi giáo và các dân tộc từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Chiapas và kết hôn với các bộ lạc Maya địa phương. Sự trả thù của Maya với sự giúp đỡ của Hồi giáo và các nhóm như ISIS sẽ phá hoại tàn phá Mexico, Trung Mỹ và Hoa Kỳ. Người Do Thái sẽ không bao giờ được an toàn ở Mỹ nữa. Người Mỹ bản địa bản địa và người Eskimo ở Hoa Kỳ, Canada và Greenland, và các bộ lạc bản địa khác của châu Mỹ Latinh cũng sẽ nắm lấy Hồi giáo nữa. Cũng ở châu Âu, người Bản địa Sami (Laplander) của Thụy Điển và Lapland Scandinavia và người bản địa Roma hoặc Romani (Gypsy) ở Balkans. Ainu và Ryuku (Okinawan) ở Nhật Bản. Papuans của Papua New Guinea. Mansi và Yaku ở Nga. Người thổ dân Úc. Người Maori và người Polynesia ở New Zealand và Quần đảo Thái Bình Dương. vào năm 2020 đến năm 2070. Trong năm 2020-2030-2040-2050 và 2070 (1500 trong lịch Hồi giáo) Ngoài Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans và Palawan Tribes ở Philippines. Các Gurkhas của Nepal và Hy Mã Lạp Sơn. Cao nguyên Tây Tạng Tây Tạng. Người Zulu, Công giáo và những người khác ở châu Phi. Mông Cổ của Mông Cổ và thảo nguyên Á-Âu. Và các Guanches của quần đảo Canary. ***** ISIS (ISIL / IS) alebo islamský štát alebo Daesh, al-Káida a islam sú v Latinskej Amerike alebo na západnej pologuli a karibskej oblasti ako Mexiko. Južné Mexiko je teraz mayské moslimovia. Islam je teraz náboženstvom Chiapas v Mexiku. Moslimské skupiny a národy z celého sveta prichádzajú do Chiapasu a do bratstva s miestnymi kmeňmi Mayov. Pomsta Mayov s pomocou islamu a skupín ako ISIS zničia Mexiko, Strednú Ameriku a Spojené štáty americké. Židia už nikdy nebudú v Amerike v bezpečí. Tiež Domorodí domorodí Američania a Eskimáni v Spojených štátoch, Kanade a Grónsku a ostatné domorodé kmene Latinskej Ameriky prijmú aj islam. Aj v Európe domorodí Sami ľudia zo Švédska a Laponsko škandinávia a domorodí Rómovia alebo Rómovia na Balkáne. Ainu a Ryuku (Okinawan) v Japonsku. Papuánovia z Papuy-Novej Guiney. Mansi a Yaku v Rusku. Domorodci v Austrálii. Maori a Polynézovia na Novom Zélande a na Tichomorských ostrovoch. v rokoch 2020 až 2070. V rokoch 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 a 2070 (1500 v moslimskom kalendári) Tiež Igoroty, Aetas, Lumads, Mangyans a Palawan Tribes na Filipínach. Gurkhovia Nepálu a Himálaja. Tibetská tibetská plošina. Zulu, konžský a ďalší v Afrike. Mongoly Mongolska a Eurasijské stepy. A guanše Kanárskych ostrovov. ISIS (ISIL / IS) ali islamska država ali Daesh, Al Qaeda in islam so v Latinski Ameriki ali Zahodni polobli in Karibih, kot je Mehika. Južna Mehika je zdaj Mayan muslimanov. Islam je zdaj religija Chiapasa v Mehiki. Muslimanske skupine in ljudje z vsega sveta bodo prišli v Chiapas in se porokožili z lokalnimi plemeni Maya. Osvoboditev Maya s pomočjo islama in skupin, kot je ISIS, bo uničila Mehiko, Srednjo Ameriko in Združene države Amerike. Živi v Ameriki nikoli več ne bodo varni. Tudi domorodni Indijanci in Eskimi v Združenih državah Amerike, Kanadi in Grenlandiji ter drugih rodbinah iz Latinske Amerike bodo vključili tudi islam. Tudi v Evropi so prebivalci Švedske avtohtone Sami in Laponska skandinavija ter domorodni Romi ali Romi (Romi) na Balkanu. Ainu in Ryuku (Okinawan) na Japonskem. Papuani iz Papue Nove Gvineje. Mansi in Yaku v Rusiji. Aboridžine v Avstraliji. Maorje in Polinezije na Novi Zelandiji in na pacifiških otokih. leta 2020 do leta 2070. V letih 2020-2030-2040-2050-2060 in 2070 (1500 v muslimanskem koledarju) Tudi Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans in Palawan Tribes na Filipinih. Gurke iz Nepala in Himalaje. Tibetanska tibetanska planota. Zulu, Kongo in drugi v Afriki. Mongoli iz Mongolije in evazijske stepe. In Guanches na Kanarskih otokih. ****** ISIS (ISIL / IS) o Estat islàmic o Daesh, Al Qaeda i l'islam estan a Amèrica Llatina o hemisferi occidental i caribeños com Mèxic. El sud de Mèxic és ara els musulmans mayas. L'islam és ara la religió de Chiapas, Mèxic. Els grups musulmans i els pobles de tot el món vindran a Chiapas i s'entrellaran amb les tribus locals de la regió. La venjança dels mayas amb l'ajuda de l'islam i grups com ISIS causaran estralls a Mèxic, Amèrica Central i els Estats Units d'Amèrica. Els jueus mai no estaran segurs a Amèrica més. També els indígenes americans i esquimals als Estats Units, Canadà i Groenlàndia, i altres tribus natives d'Amèrica Llatina també abracen l'islam. També a Europa, el Sami indígena (Laplander), la gent de Suècia i Lapland Escandinàvia i els indígenes Roma o Romani (gitanos) als Balcans. El Ainu i Ryuku (Okinawan) al Japó. Papuans de Papua Nova Guinea. Els Mansi i Yaku a Rússia. Els aborígens d'Austràlia. Els maoris i els polinesios a Nova Zelanda i les illes del Pacífic. entre 2020 i 2070. L'any 2020 - 2030 - 2040 - 2050 - 2060 i 2070 (1500 al calendari musulmà) També les tribus Igorots, Aetas, Lumads, Mangyans i Palawan a Filipines. Els Gurkhas del Nepal i l'Himàlaia. Platja tibetana tibetana. El zulu, el congolès i d'altres a l'Àfrica. Els mongols de Mongòlia i les estepes d'Euràsia. I els Guanches de Canàries.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s